Παρακολούθηση δεξαμενών

Το σύστημα παρακολούθησης δεξαμενών (σύστημα εισροών) είναι ίσως το σημαντικότερο εργαλείο ελέγχου για τον πρατηριούχο αφού είναι το πιο αξιόπιστο μέσο ελέγχου της παραδιδόμενης ποσότητας καυσίμων από τα βυτιοφόρα. Επιπλέον, αποτελεί και ένα εργαλείο βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του πρατηρίου αφού με αυτό μπορούν να ελέγχονται άμεσα τα αποθέματα καυσίμων του πρατηρίου στις δεξαμενές και να προγραμματίζονται με τον καλύτερο τρόπο οι παραγγελίες και οι παραλαβές καυσίμων. 

Το σύστημα παρακολούθησης δεξαμενών Start Italiana αποτελεί μία πολύ αξιόπιστη λύση στον τομέα των συστημάτων του είδους με χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται στις αυστηρότερες προδιαγραφές. Οι βυθομετρικές βέργες δεξαμενών που χρησιμοποιεί βασίζονται στην πλέον ενδεδειγμένη διεθνώς τεχνολογία magnetostrictive που είναι και η πλέον κατάλληλη για υπόγειες και επίγειες δεξαμενές υγρών καυσίμων. Τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης τεχνολογίας είναι η μεγάλη ακρίβεια μέτρησης, το μηδενικό κόστος συντήρησης, η ποιότητα των υλικών και το μικρό κόστος εγκατάστασης.

                 

Το σύστημα παρακολούθησης δεξαμενών αποτελείται από:

• Πλήρες σύγχρονο υπολογιστή με επίπεδη οθόνη και με το πρόγραμμα
• Εκτυπωτή
• UPS το οποίο θα καλύπτει την κονσόλα αλλά και το σύστημα των δεξαμενών
• Αισθητήρες με φλοτέρ
• Μετατροπέα (converter)
• Αντιεκρηκτικά κουτιά
 

Όταν υπάρχει ήδη εγκατεστημένη κονσόλα αντλιών τότε το σύστημα παρακολούθησης δεξαμενών συνδέεται με την κονσόλα, οπότε δεν χρειάζεται επιπλέον υπολογιστής. Στην περίπτωση αυτή, ο πρατηριούχος προμηθεύεται μόνο τους αισθητήρες με το μετατροπέα και τα αντιεκρηκτικά κουτιά σε ποσότητα ανάλογη της ποσότητας των δεξαμενών που υπάρχουν στο πρατήριο του.  

 

Το σύστημα παρακολούθησης δεξαμενών έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά και δυνατότητες:

Πλήρη διαχείριση του πρατηρίου παρακολουθώντας όλες τις εισαγωγές καυσίμων στις δεξαμενές
• Λειτουργία φιλική προς τον χρήστη σε πλήρες γραφικό περιβάλλον
 Εμφάνιση αποθεμάτων καυσίμου ανά δεξαμενή 
• Καταγραφή όλων των παραλαβών καυσίμων με λεπτομέριες
• Ορισμός πολλαπλών συναγερμών (alarm) ανώτατων και κατώτατων ορίων της στάθμης
  των δεξαμενών για αποφυγή υπερχειλίσεων ή ελλείψεων καυσίμων λόγω εσφαλμένων παραγγελιών
• Αυτόματος έλεγχος διαρροών
Αυτόματη αναγωγή καυσίμου σε θερμοκρασία 15οC
• Συνεχής έλεγχος για τον εντοπισμό νερού
Ακρίβεια αισθητήρα (βέργας) +-0,5mm
Απομακρυσμένη πρόσβαση για τον άμεσο έλεγχο και την επίλυση θεμάτων
• Αυτόνομη λειτουργία ή με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή
Πιστοποίηση ATEX και CE                                                                                                                                

Συνεχής παρακολούθηση και έλεγχος δεξαμενών

Ο πρατηριούχος με το σύστημα παρακολούθησης δεξαμενών έχει στη διάθεση του μία πληθώρα στοιχείων και όλα αυτά από την ευκολία της οθόνης του υπολογιστή του. Πιο συγκεκριμένα, κάποια από αυτά τα στοιχεία είναι ανά δεξαμενή, η στάθμη καυσίμου, ο όγκος του καυσίμου στη δεξαμενή, ο κενός χώρος για παραγγελία, ο όγκος του νερού εάν υπάρξει, το ύψος του καυσίμου στη δεξαμενή και το αντίστοιχο ύψος του νερού εφόσον διαπιστωθεί η ύπαρξη του και τέλος, η τρέχουσα θερμοκρασία του καυσίμου. 

       

Εκτυπώσεις συστήματος

Επιπλέον, ο πρατηριούχος μπορεί να εκτυπώσει δεδομένα που τον βοηθούν στις παραγγελίες καυσίμων που δίνει και στον έλεγχο των παραλαβών του από το βυτιοφόρο. Τέτοιες εκτυπώσεις είναι η τρέχουσα εικόνα των δεξαμενών του, δηλαδή οι ποσότητες των καυσίμων που έχει εκείνη τη στιγμή και η αναλυτική κατάσταση των παραλαβών του με στοιχεία όπως ημερομηνία, ώρα, δεξαμενές, τύποι και ποσότητες καυσίμων. 

Αισθητήρες δεξαμενών για τη μέτρηση στάθμης και θερμοκρασίας

Σε κάθε δεξαμενή του πρατηρίου εγκαθίσταται αισθητήρας (ράβδος) με το προβλεπόμενο μήκος για τη μέτρηση της στάθμης του καυσίμου, της θερμοκρασίας αλλά και τον εντοπισμό νερού. Οι προδιαγραφές των αισθητήρων αυτών καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις της αγοράς και επιτυγχάνουν έπειτα από την κατάλληλη τοποθέτηση και τον σωστό προγραμματισμό μετρήσεις με πολύ μεγάλη ακρίβεια της τάξης των +- 0,1mm και θερμοκρασιακή απόκλιση της τάξης των +- 0,2οC.